(Or) Your favorite color

Home / Satsang / Avtars


Karam Kar Phal ki Ichha Mat Kar

Geeta Giyan - Krishan Bhagwan in Geeta Giyan Karam Kar Phal ki Iccha Mat Kar

Karam Kar Phal ki Ichha Mat Kar

Geeta Giyan - Krishan Bhagwan in Geeta Giyan Karam Kar Phal ki Iccha Mat Kar - Parmatma - Antaryami -Jagat Pita - Parbraham - Parmeshwar - Prabhu Shri Krishna is available everywhere and in everything By Shankar Lal Punshi. for more detail visit Hari Om Simran - Hindu Sanatan Dharam Knowledge Portal: www.hariomsimran.com Facebook: https://facebook.com/hariomsimran

Hari Om Simran YouTube Channel Link: https://www.youtube.com/channel/UC5_lDF9h1saJoGTrlvVv8TA

#hariomsimran #hindusanatandharam #sanatandharam #Bhagwankrishan #lordkrishna #geetagiyaan #parmatma #Ishwar #antaryami #jagatpita #hindurelegion #hinduculture #hinduism #lordshiva #lordvishnu #lordbirahma #lordganesha #om #karamsidhant #karam #dharam #satyawachan

Tags; ; ;